Tag Archives: grypa bostońska zdjęcia

Grypa bostońska zdjęcia

Nie jest tu ona prostą sumą ani nawet organizacją cech, nawyków, motywów, informacji, bardzo ogólnych postaw lub procesów, ale dynamicznych układem pod struktur różniących się sposobem i zasadami funkcjonowania. I tak K. Lewin opisuje osobowość jako system obejmujący dwie sfery pozostające we wzajemnych dość luźnych interakcjach i oddzielone barierami: sferę frontalną (percepcyjną i motoryczną) oraz sferę wewnętrzną złożoną z peryferyjnej i centralnej (stanowiącej siedzibę „ja”). Teoria Z. Freuda ujmuje strukturę osobowości w podobny sposób. Wyodrębnia on trzy różne sfery osobowości, na innych jednak zasadach. Są to: id  siedziba energii libido, superego w postaci zinterioryzowanych nakazów, zakazów i norm społecznych oraz ego  świadoma sfera życia psychicznego, czynnik mediacyjny. Każda ze sfer rządzi się innymi zasadami. Id funkcjonuje według zasady rozkoszy, superego kieruje się normami idealnymi, ego — zasadą realności. Te trzy odrębne co do struktury i sposobu działania systemy łącznie tworzą osobowość człowieka.

error: Content is protected !!